Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Amacımız tüm paydaşlarımız için değer yaratarak yurt içinde ve yurt dışında sektörün önde gelen kuruluşları arasında yerimizi korumak ve faaliyetlerimizi geliştirerek sürdürmektir.

Bu amaca ulaşmak için yapacağımız çalışmalarda, önemle üzerinde durdurduğumuz ilkelerimiz;

 • Müşteri ve diğer paydaşlarımızın memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak,
 • Sözleşme gereklerine, yürürlükte olan ilgili yasal mevzuat ve standartlara uygun olarak ve ilgili tarafların uygulanabilir şartlarını yerine getirerek faaliyet göstermek,
 • “Çevreye Duyarlılık“ bilinci ile sürdürülebilir kaynak kullanımını destekleyerek kaynakları verimli şekilde kullanmak, çevreyi korumak ve çevre kirliliğini önlemek,
 • Çalışanların sağlığını koruyacak ve iş güvenliğini sağlayacak şekilde faaliyet göstermek, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek,
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansını artırmak için sistematik ve etkin yöntemlerle sürekli iyileştirme yapmak,
 • “GAMA Değerleri” ve ilkeleri ışığında hazırlanan İş Ahlakı Kurallarına uygun olarak faaliyet göstermek,
 • Deneyimlerin paylaşılmasını ve kurumsal hafızanın devamlılığını sağlamak ve
 • Kurumumuzun insan kaynağı, birikim ve finansal gücünü korumak, artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda, çalışanlarımıza ve topluma katılan değerin artırılması, çevreye zarar veren koşulların ortadan kaldırılması ile iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan çalışma koşullarının sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca bu ilkelerin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve paydaşlarımızca bilinmesi ve anlaşılması hedeflerimize ulaşabilmenin temelini teşkil edecektir.

Yatırım Politikası

GAMA Enerji, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarında “Ekvator Prensipleri” ne uygun hareket etmeyi kabul ve beyan ederek çevreye duyarlı bir yatırım ve işletme politikası izler.

Ekvator Prensipleri; Dünya Bankası’nın özel sektör kolu olan IFC (International Finance Corporation)’nin öncülüğünde finans sektörünün, proje finansmanında, sosyal sorumluluk ve çevre riskinin yönetilmesinde kabul ettiği prensiplerdir.

Bu prensipleri benimseyen GAMA Enerji, projenin geliştirme, yapım ve işletme aşamalarında yer aldığı çevrenin, sosyo-ekonomik ve doğal ekosistemine olumsuz etkilerini bertaraf etmeyi, imtina edilemeyecek etkileri de azaltmayı ve/veya telafi etmeyi taahhüt eder.

Ekvator Prensipleri:

 • Çevresel ve Sosyal Etkilerin İnceleme ve Sınıflandırılması
 • Sosyal ve Çevresel Değerlendirme
 • Uygulanabilir Sosyal ve Çevre Standartları
 • Eylem Planı ve Yönetim sistemi
 • Bilgilendirme ve Katılım
 • Şikâyet Mekanizması
 • Bağımsız Gözden Geçirme
 • Yazılı Taahhütler
 • Bağımsız İzleme ve Raporlama
 • Equator Principles Financial Institution (EPFI) Raporlama

Enerji Verimliliği

Amacımız, insan sağlığı ve güvenliği önceliği ile çalışma ortamı konforunu dikkate alarak, enerji tasarrufunu temel edinen, kaynakların korunması esaslarına dayalı, sistematik bir yaklaşımı gündelik yaşantımıza entegre etmektir. Bu amaca ulaşmak için yapacağımız çalışmalarda taviz vermediğimiz ilkelerimiz:

 • Yürürlükte olan ilgili yasal mevzuat ve standartlar ile enerji tüketimi, kullanımı ve verimliliği kapsamında takip edilen diğer gerekliliklere uygun olarak faaliyet göstermek,
 • “Çevreye Saygı“ bilinci ile kaynakları en verimli şekilde kullanmak, çevreyi korumak ve kirliliği önlemek,
 • Enerji verimliliği konularında sürekli iyileştirme yapmak ve hedeflere ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları sağlamak,
 • Enerji performansını iyileştirmeye yönelik tasarımları desteklemek,
 • Enerji verimli ürünler ve servisler kullanmak ve kullandığımız her türlü malzemede insan sağlığı ve güvenliğini, çevre etkilerini dikkate almak,
 • Enerji tasarrufunu teşvik ederek enerji üretiminin çevre üzerindeki etkisini en aza

Bu ilkeler doğrultusunda, topluma katılan değerin arttırılması, çevreye zarar veren koşulların ortadan kaldırılması ve enerji tasarrufu bilincinin artırılması hedeflenmiştir. Ayrıca bu ilkelerin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve birlikte çalıştığımız tüm kurum ve kuruluşlarca bilinmesi ve anlaşılması hedeflerimize ulaşabilmenin temelini teşkil edecektir.

Türkiye’nin ilk “LEED-EB GOLD” sertifikasına sahip binası; GAMA Binası

GAMA 2012 yılında, Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen ve yeşil bina standartlarına uyan yapılara verilen “Existing Building Var Olan Binalar Kategorisi”nde, Türkiye’de ilk olarak “LEED- EB GOLD”,  Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) altın sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Bu çalışma kapsamında GAMA Binasında, Sürdürülebilir Alanlar (Sustainable Sites), Su Verimliliği (Water Efficiency), Enerji ve Atmosfer (Energy and Atmosphere), Malzemeler ve Kaynaklar (Materials and Resources), İç Mekan Kalitesi (Indoor Enviromental Quality), Tasarımda Yenilikler (Innovation in Design), Bölgesel Öncelik (Regional Priority) konularında sürdürülebilir iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

 • Kullandığımız her türlü malzemede insan sağlığı ve güvenliğini, çevre etkilerini dikkate almayı,
 • Kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanarak çevreyi korumayı,
 • İyi tanımlanmış bir atık yönetim sistemi ile çevre kirliliğini önlemeyi,
 • Kullandığımız elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminden satın alarak ve enerji tasarrufunu teşvik ederek, enerji üretiminin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeyi,
 • Tüm paydaşlarımız nezdinde farkındalık yaratmak, çevre bilincini arttırmak ve karbon ayak izi konularında sürekli iyileştirme sağlamaya çalışmayı GAMA olarak taahhüt ediyoruz.