Placeholder
KÇS ve Yatırım Politikalarımız

Stratejilerimizin temeline ilkelerimizi koyarak faaliyetlerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Risk tabanlı düşünce yapısı ile risklerini ve fırsatlarını öngören, izleyen ve sürekli iyileşme sağlayarak kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında hesap verilebilirliğin sağlanmasını hedefliyoruz. Bu prensiplerle belirlediğimiz aşağıdaki politikalarımızı tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz.

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarımız

Amacımız, tüm paydaşlarımız için değer yaratarak yurt içinde ve yurt dışında sektörün önde gelen kuruluşları arasında yerimizi korumak ve faaliyetlerimizi geliştirerek sürdürmektir.

Bu amaca ulaşmak için yapacağımız çalışmalarda, önemle üzerinde duracağımız ilkelerimiz;

 • Müşteri ve diğer paydaşlarımızın memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak,
 • Sözleşme gereklerine, yürürlükte olan ilgili yasal mevzuat ve standartlara uygun olarak ve ilgili tarafların uygulanabilir şartlarını yerine getirerek faaliyet göstermek,
 • “Çevreye Duyarlılık” bilinci ile sürdürülebilir kaynak kullanımını destekleyerek kaynakları verimli şekilde kullanmak, çevreyi korumak ve çevre kirliliğini önlemek,
 • Çalışanların sağlığını koruyacak ve iş güvenliğini sağlayacak şekilde faaliyet göstermek, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek,
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansını artırmak için sistematik ve etkin yöntemlerle sürekli iyileştirme yapmak,
 • Tehlikeleri, iş sağlığı ve güvenliği risklerini sistematik olarak gözden geçirmek, ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,
 • “GAMA Değerleri” ve ilkeleri ışığında hazırlanan İş Ahlakı Kuralları’na uygun olarak faaliyet göstermek,
 • Deneyimlerin paylaşılmasını ve kurumsal hafızanın devamlılığını sağlamak ve
 • Kurumumuzun insan kaynağı, birikim ve finansal gücünü korumak, artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.
 • Çalışanlarımızın ve var ise temsilcilerinin İSG konularına katılımını ve danışmalarını sağlamak.

Bu ilkeler doğrultusunda, çalışanlarımıza ve topluma katılan değerin artırılması, çevreye zarar veren koşulların ortadan kaldırılması ile iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan çalışma koşullarının sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca bu ilkelerin tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızca bilinmesi ve anlaşılması hedeflerimize ulaşabilmenin temelini teşkil edecektir.

Yatırım Politikamız

GAMA Enerji şirketimiz, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarında “Ekvator Prensipleri”ne uygun hareket etmeyi kabul ve beyan ederek çevreye duyarlı bir yatırım ve işletme politikası izlemektedir. Ekvator Prensipleri; Dünya Bankası’nın özel sektör kolu olan IFC (International Finance Corporation)’nin öncülüğünde finans sektörünün, proje finansmanında, sosyal sorumluluk ve çevre riskinin yönetilmesinde kabul ettiği prensiplerdir. Bu prensipleri benimseyen GAMA Enerji, projenin geliştirme, yapım ve işletme aşamalarında yer aldığı çevrenin, sosyo-ekonomik ve doğal ekosistemine olumsuz etkilerini bertaraf etmeyi, imtina edilemeyecek etkileri de azaltmayı ve/veya telafi etmeyi taahhüt etmektedir.

Ekvator Prensipleri:

 • Çevresel ve Sosyal Etkilerin İnceleme ve Sınıflandırılması
 • Sosyal ve Çevresel Değerlendirme
 • Uygulanabilir Sosyal ve Çevre Standartları
 • Eylem Planı ve Yönetim sistemi
 • Bilgilendirme ve Katılım
 • Şikâyet Mekanizması
 • Bağımsız Gözden Geçirme
 • Yazılı Taahhütler
 • Bağımsız İzleme ve Raporlama
 • Equator Principles Financial Institution (EPFI) Raporlama