Placeholder
Uyum Yönetimi ve İş Ahlakı

Uyum Yönetimi Programı

Yolsuzluk, rüşvet ve suistimalin sosyal ve siyasal sistemler üzerindeki yıkıcı etkilerinin yanı sıra; şirketleri de önemli maddi ve manevi kayıplara uğrattığı, kurumsal itibarlarını tahrip ettiği, haksız rekabete yol açtığı, girişimciliği engellediği, yatırımcı güvenini ve toplumun iş dünyasına olan güvenini sarstığı, serbest piyasayı zayıflattığı ve ekonomik istikrarı tehdit ettiğinin bilincindeyiz. Global anlamda ve Türkiye’de bu konularda bir yandan farkındalık ve duyarlılık gün geçtikçe ve hızla artarken, küresel anlamda iyi tanınan ve konularında uzman olarak bilinen birçok firma, banka, sivil toplum kuruluşu, vakıflar/dernekler ve girişimler de yaygın bir şekilde etik ilkelerle iş yapma kültürünün temel yapı taşlarını teşkil eden “Şirket Yolsuzlukla Mücadele Programlarını ve İş Ahlakı Kuralları”nı hayata geçirerek uygulamaya koyuyor.

GAMA Holding ve bünyemizdeki Grup Şirketlerimiz, Yönetim Kurullarında önceki yıllarda alınan kararlar doğrultusunda bu ilkeleri benimsemiş ve uygulamaya koymuştur. Bu çerçevede; GAMA’nın kuruluşundan bugüne kadar geliştirerek oluşturduğu etik ilkelerle iş yapma kültürünün doğal bir sonucu ve parçası olarak; “Yolsuzlukla Mücadele Programı” ve “GAMA Holding – İş Ahlakı Kuralları” dokümanı hazırlanarak Ağustos 2016’dan itibaren GAMA Holding ve ilgili bağlı şirketlerinde yürürlüğe girmiştir.

GAMA Holding İş Ahlakı Kuralları’nın Temel İlkeleri:

Etik değerler; adalet, hakkaniyet, dürüstlük, tarafsızlık ve sorumluluktur. Bu değerler GAMA’nın en temel ilkelerini oluşturur. GAMA, ortaklarıyla, çalışanlarıyla, iş yaptığı tüm kuruluşlarla ve topluma karşı etik bir şekilde hareket eder ve ahlaki dayanaklarla faaliyetlerini sürdürür.

  • GAMA, PACI ilkelerine* (Dünya Ekonomik Forumu– Yolsuzluk Karşıtı Ortaklık İnsiyatifi) uyarak rüşvet ve yolsuzluk hakkında “sıfır hoşgörü” politikasını benimseyerek uygular. GAMA çalışanları çıkar çatışması olmaksızın GAMA’nın yararını en iyi şekilde gözetir.
  • GAMA iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlarla saygı ve güven çerçevesindeki ilişkilerin devamlılığını sağlayan iletişim stratejileri ve politikaları oluşturur. Çalışanlarının GAMA’nın temsilcileri olarak kurum içi ve dışında etik, dürüst, şeffaf, devamlı ve hesap verilebilirlik ilkeleri ışığında davranmaları gerekir. Kurumlardan da GAMA’nın etik değerlerine uygun davranmalarını beklenir.
  • GAMA faaliyetlerini T.C. ve uluslararası yasalar ve mevzuatlarla tam uyum içinde sürdürür. Her türlü faaliyet ile ilgili yasal yükümlülükler yerine getirilirken tüm kurum ve kuruluşlara menfaat beklentisi olmaksızın tarafsız ve eşit mesafede durur.
  • GAMA sürdürebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarının, çevreyi ve toplumun yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirilmesi gerekliliğinin bilincindedir. GAMA, ekonomik olarak iş sürekliliği sağlamanın yanı sıra, iş ve iş gücü uygulamalarında çalışan mutluluğu, topluma katkı, insan sağlığı ve ekolojik çevreyi düşünerek hareket etmekle sorumludur.
  • GAMA çalışanlarının özlük hakları tam ve doğru biçimde sağlanır. Çalışanlara adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunar.

Bu programın ve İş Ahlakı Kurallarının GAMA çalışanları ve GAMA’nın iş ortakları tarafından benimsenerek yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak, 5 ayrı dilde hazırlanan “Kurallar” dokümanının kitapçıklar halinde ilgili personele ve İş Ortaklarına dağıtımına ve içerdiği konular itibarı ile tüm personele eğitimler verilmesine her yıl devam ediyoruz. Yürürlükte olan, GAMA Holding İş Ahlakı Kuralları esas alınarak güncellenen ilgili GAMA Prosedürleri’ni uyguluyoruz.

Ayrıca, GAMA Çalışanlarının, İş Ortaklarının ve GAMA dışındaki diğer tüm tarafların GAMA ile ilgili yaşanmış ve yaşanması muhtemel çıkar çatışmaları, GAMA İş Ahlakı Kural ihlalleri ve yasalara aykırı uygulamalar konularındaki şikayet ve bildirimlerini gizlilik içerisinde ve güvenli bir şekilde yapabileceği 0 850 205 4204 numaralı bir “Bildirim Hattı” (“Hotline”) kullanıyoruz.

Yukarıda belirtilenler çerçevesinde, GAMA olarak son derece önemli bulduğumuz ve benimsediğimiz; “Uyum Yönetimi ve ilgili tüm konularda” dünyadaki gelişmeleri takip ederek, çalışmalarımızı bu gelişmeler doğrultusunda sürdürmek konusundaki azim ve kararlılığımızı devam ettiriyoruz.